03491 50570-88 info@timmer-as.de

Leistungen

Leistungen

Leistungen

Bauverfahren

E

Oberflächenbehandlung (OB)

E

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)

E

DSK auf Geh- und Radwegen

E

Blow-Patcher

E

Fugen- und Risssanierung

Lieferprogramm

E

AS Rapido Mix

E

AS Universal

E

AS Combimac

E

AS Combimac Plus

E

AS Rapido Fug

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns!

+49 3491 50570-88

info@timmer-as.de